Koło Redakcyjne „Pentliczek”

Szkolne koło redakcyjne istnieje od 6 lat. W roku szkolnym 2015/2016 na koło uczęszcza I klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Efektem pracy naszych młodych redaktorów jest szkolna gazetka „Pentliczek”.
Cele programu koła redakcyjnego w roku szkolnym 2015/2016:
– zapoznanie z pracą dziennikarza;
– korzystanie z różnych źródeł informacji ( encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja);
– doskonalenie umiejętności komunikowania się;
– rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej;
– wykorzystanie programów i technik komputerowych;
– wszechstronny rozwój ucznia;
– rozbudzanie
– zainteresowań i zdolności;
– kształcenie postaw kreatywnych;
– uczenie odpowiedzialności za własną pracę;
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
Treści kształcenia:
– Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli
– Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów
– Rozwój wyobraĽni, fantazji, ekspresji artystycznej
Opiekunami koła są mgr M. Brzezińska, mgr S. Rylowska.