Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 1

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 istnieje W SOSW nr 1 w Szczecinie od 1 września 2004 roku. Jest to trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna, do której przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Istnieje możliwość kontynuacji nauki do 24 roku życia.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne.

Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Kształcenie obejmuje:
1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. W procesie kształcenia uczniów nauczyciele współpracują z rodzicami(prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunek oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
1. Zajęcia edukacyjne;
• funkcjonowanie osobiste i społeczne ;
• wychowanie fizyczne;
• przysposobienie do pracy;
• religia
2. Zajęcia rewalidacyjne;
3. Zajęcia sportowe;
4. Zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania.
Kształcenie przebiega w oparciu o autorski Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy z uwzględnieniem profili:
-prace stolarskie,
-tkactwo i dziewiarstwo,
-szycie ręczne i maszynowe,
-gospodarstwo domowe,
-wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
-edukacja komputerowa,
-pomocnik w pracach ogrodniczych i domowych.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą.
Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami gospodarstwa domowego, plastycznymi, technicznymi, komputerowymi. Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się także w warsztatach szkolnych: działka szkolna, sad, ogród sensualny. Uczniowie biorą udział w praktykach szkolnych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach.
Uczniowie naszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają możliwość rozwijać swoje zamiłowania i zdolności w wielu kołach zainteresowań o charakterze plastycznym, tanecznym, muzycznym sportowym, ekologicznym, morskim, w Samorządzie Uczniowskim.