Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 1

W SOSW nr 1 w Szczecinie od 1 września 2004 roku funkcjonuje trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o profilu Ogrodnik. Jest to forma szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do tej szkoły przyjmowani są uczniowie po ukończeniu Gimnazjum Specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania wydanego przez Urząd Miejski. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie ogrodnik.

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem oligofrenopedagogów, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, specjalistów kształcenia zawodowego. Ośrodek wyposażony jest w pracownie gospodarstwa domowego, w których odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Bazę przysposobienia do pracy stanowią warsztaty szkolne: działka szkolna, sad, tereny zielone z rabatami stałymi i sezonowymi. W planie nauczania uwzględniono następujące zajęcia edukacyjne: Przysposobienie do pracy, Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Wychowanie Fizyczne, Zajęcia rewalidacyjne, Religia, Zajęcia sportowe, Zajęcia kształtujące kreatywność.

Oferta naszej szkoły wychodzi na przeciw konstytucyjnemu prawu do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do 24 roku życia.